Zasady świadczenia usług

1. Usługa doradcza świadczona jest na podstawie zawartej z Klientem umowy po uprzednim ustaleniu:
a) oczekiwań Klienta;
b) miejsca i czasu jej świadczenia;
c) wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie może być ustalone w formie ryczałtu lub w stawce godzinowej.
3. Procedury w nagłych wypadkach

W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudności po stronie Kancelarii, takiego jak choroba prowadzącego doradztwo lub szkolenie, czy też jakakolwiek inna siła wyższa uniemożliwiająca prowadzącemu dotarcie do Klienta, Kancelaria zobowiązuje się do zaangażowania innego prowadzącego, o takim samym przygotowaniu merytorycznym, który wykona usługą. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudności po stronie Klienta, które uniemożliwią przeprowadzenie usługi w umówionym terminie, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kancelarię, celem ustalenia innego terminu wykonania usługi.

Tomasz Miśtal

Tomasz Miśtal – radca prawny. W 2007r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując dyplom magistra prawa. Obronił w katedrze Prawa Karnego pracę magisterską poświęconą problematyce naprawienia szkody w prawie karnym pod kierunkiem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W 2010 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Studia Podyplomowe o Kierunku: Zarządzanie Nieruchomościami. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Języki obce: angielski (TOLES)

Kontakt